AX MEDReżim sanitarny

Normobaria Szczecin

REGULAMIN REŻIMU SANITARNEGO DOTYCZĄCY ZASAD BEZPIECZNEGO FUNKCJONOWANIA W TRAKCIE EPIDEMII COVID-19 DLA GOŚCI BIORĄCYCH UDZIAŁ W SESJI W KOMORZE NORMOBARYCZNEJ

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin został opracowany w celu określenia zasad zachowania bezpieczeństwa oraz zasad funkcjonowania w komorze normobarycznej, w trakcie epidemii COVID-19.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich znajdujących się na terenie komory normobarycznej.

§2 Zakres regulaminu

       Niniejszy regulamin swoim zakresem obejmuje:

 1. Wprowadza zasady bezpieczeństwa higieniczno-sanitarnego dla klientów komory normobarycznej.
 2. Wprowadza zasady bezpiecznej obsługi klientów wynikającej z reżimu sanitarnego.             

§3 Zapewnienie bezpieczeństwa higieniczno-sanitarnego dla gościa biorącego udział w sesji normobarycznej

 1. Osoby zarażone wirusem SARS-COV-2 lub osoby podlegające obowiązkowej kwarantannie lub osoby, które w ciągu tygodnia miały kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji nie mogą brać udziału w sesjach w komorze normobarycznej.
 2. Przed wejściem do budynku klient zobowiązany jest:
 3. Do zachowania bezpiecznej odległości min. 2 m w zakresie poruszania się w przestrzeni poczekalni; wytyczne w tym zakresie obowiązują od momentu  wejścia do budynku komory normobarycznej do czasu jego opuszczenia.
 4. Do dezynfekcji rąk lub rękawiczek płynem dezynfekującym znajdującym się przy każdym wejściu.
 5. do zasłonięcia nosa i ust (maseczka powinna szczelnie zasłaniać usta i nos) przebywając w poczekalni, przed wejściem do budynku; wytyczne w tym zakresie obowiązują od momentu  wejścia do budynku do czasu jego opuszczenia;
 6. do stosowania masek ochronnych (zalecane maseczki chirurgiczne typu FFP2) zapewnionych we własnym zakresie.
 7. Goście przebywający na terenie komory mają obowiązek stosowania się do rozmieszczonych komunikatów  oraz stosować się do zaleceń pracowników obsługi.
 8. Uczestnik sesji zobowiązany jest do zasłaniania ust i nosa przy użyciu maski ochronnej od momentu wejścia do budynku komory normobarycznej, przez cały czas pozostawania w budynku poczekalni, aż do chwili opuszczenia budynku poczekalni. Niestosowanie się do wytycznych w tym zakresie może wiązać się z koniecznością opuszczenia sesji przez uczestnika bez dokonania zwrotu kosztów biletu.
 9. Obowiązku noszenia maseczki nie mają dzieci do ukończenia 2 roku życia oraz osoby które, nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu: całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim albo  trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa albo zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia – chyba, że przepisy prawa powszechnie obowiązującego stanowią inaczej.
 10. W komorze normobarycznej goście zajmują miejsca do tego przeznaczone (zabrania się przesiadania lub zajmowania miejsca wyłączonego z użytkowania. W uzasadnionych przypadkach obsługa sesji ma prawo wyznaczyć inne miejsce).
 11. W celu zapewnienia ochrony zdrowia i bezpieczeństwa uczestników sesji oraz mając na uwadze działania profilaktyczne, wstęp do komory normobarycznej, zgodnie z Rządowymi wytycznymi reżimu sanitarnego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, może zostać uzależniony od złożenia przez uczestnika sesji oświadczenia o stanie zdrowia, potwierdzającego, iż:
 12. Według swojej najlepszej wiedzy uczestnik, nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-COV2 oraz nie wykazuje objawów charakterystycznych dla zakażonych wirusem SARS-CoV2, czyli nie ma podwyższonej temperatury ciała, nie odczuwa duszności oraz nie występuje u niego kaszel.
 13. nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;
 14. jeżeli u uczestnika wystąpią objawy choroby COVID-19 nie weźmie udziału w sesji i poinformuje o tym obsługę komory normobarycznej.
 15. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 7 wyżej, składa się najpóźniej w wersji pisemnej przed wejściem do budynku. Brak złożenia pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia uniemożliwia udział w sesji. W takim przypadku uczestnikowi sesji nie przysługują w stosunku do właściciela komory żadne roszczenia.
 16. Uczestnicy sesji mogą złożyć oświadczenie o stanie zdrowia za pomocą środków komunikacji przy zapisach na daną sesję.
 17. W związku z ograniczeniami określonymi w przepisach powszechnie obowiązujących, a dotyczących limitu udostępnionych miejsc podczas wydarzeń, komora normobaryczna udostępnia osobom zaszczepionym przeciwko wirusowi SARS-COV-2 i mogącym się wylegitymować poświadczającym ten fakt Unijnym Certyfikatem Covid (EU Digital Covid Certificate) w wersji papierowej lub elektronicznej, zwanym dalej Certyfikatem, pulę biletów przeznaczonych dla osób zaszczepionych.
 18. Zakup biletów z puli dostępnej dla osób zaszczepionych możliwy będzie wyłącznie w kasie komory w godzinach jej funkcjonowania po okazaniu Certyfikatu lub też za pośrednictwem elektronicznych narzędzi sprzedaży biletów, przy czym bilet będzie oznaczony jako bilet dostępny do wykorzystania przez osoby mogące się wylegitymować ważnym Unijnym Certyfikatem Covid (EU Digital Covid Certificate).
 19. Bilety z puli dla osób zaszczepionych będą dodatkowo oznaczone w celu ułatwienia obsłudze weryfikacji Certyfikatów.
 20. Zakup biletów z puli biletów dla osób zaszczepionych oraz przedstawienie Certyfikatu jest dobrowolne, ale konieczne, aby umożliwić uczestnictwo w sesji na zasadach opisanych w ust. 11. Personel komory normobarycznej jest uprawniony do odmowy uczestnictwa w sesji osobie, która posiada bilet z puli dla osób zaszczepionych, ale nie posiada przy sobie Certyfikatu lub odmawia jego okazania. Wejście możliwe jest po złożeniu oświadczenia o stanie zdrowia.
 21. W przypadku, o którym mowa w ust. 13 oraz w przypadku, w którym uczestnik odmawia złożenia oświadczenia o stanie zdrowia, bilet nie podlega zwrotowi, a klientowi nie przysługuje prawo do uczestniczenia w sesji, jak również do zwrotu środków poniesionych na zakup biletu/-ów.
 22. Wejście na sesję tlenoterapii jest równoznaczne z oświadczeniem posiadacza biletu, że według jego najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym
 23. Informacja o celach i zasadach zbierania danych osobowych znajduje się w treści oświadczenia o stanie zdrowia oraz w regulaminach sprzedaży. Pozostałe informacje nt. przetwarzania danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.
 24. Maksymalna liczna gości uczestniczących w sesji wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z tym zastrzeżeniem, iż komora normobaryczna może zmniejszyć dostępną ogólną liczbę dostępnych miejsc dla uczestników lub wprowadzić inne ograniczenia w zakresie dostępności miejsc.
 25. Zakazuje się spożywania posiłków oraz napojów podczas wydarzeń.
 26. Okrycia wierzchnie, parasole, obuwie oraz bagaże pozostawia się w szatni.
 27. Każda osoba przebywająca w budynku poczekalni komory normobarycznej powinna ograniczyć do niezbędnego minimum czas przebywania w budynku, w tym przed sesją, jak i po sesji, a także ograniczyć do niezbędnego minimum przemieszczanie się po budynku poczekalni.

§4 Zapewnienie bezpiecznej obsługi gości wynikającej z reżimu sanitarnego

 1. W celu zapewnienia bezpiecznej obsługi gości stosowane są następujące działania:
 2. preferowanym sposobem sprzedaży biletów jest system sprzedaż online;
 3. do obsługi stacjonarnej sprzedaży biletów została wyznaczona specjalna kasa w celu zapewniania bezpieczeństwa osobie kupującej jak i obsłudze (w kolejkach obowiązuje zachowanie odległości 2 m od kolejnej osoby i obowiązek zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczki)
 4. Godziny pracy komory normobarycznej dostępne są na stronie – www.normobariaszczecin.pl.
 5. Od klientów kupujących bilety w sposób tradycyjny w kasie, pobierane są dane kontaktowe.
 6. imię, nazwisko, nr telefonu, e-mail.
 7. Kontakty od uczestników sesji pobierane są również przy zakupie biletów za pomocą sprzedaży on-line.

§5 Postanowienia końcowe

 1. Osoba niestosująca się do niniejszego regulaminu może zostać nie wpuszczona do budynku komory normobarycznej lub poproszona o opuszczenie budynku w trakcie trwania sesji. W takim przypadku uczestnikowi sesji nie przysługują żadne roszczenia, w tym w szczególności zwrot ceny biletu.
 2. Zaleca się na bieżąco śledzić stronę internetową komory normobarycznej oraz utrzymywać kontakt z obsługą.
 3. Udział w sesji jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.